UEH Techfest-whise

Thông tin dự án

Trang thông tin sự kiện TECHFEST tại UEH

jSolution đã triển khai:

  • Nền tảng quản trị CMS TECHFEST trên Wordpress.
  • Tích hợp đồng bộ dữ liệu qua JSON content.
  • Full content responsive.