Hệ thống Smartlock trường Đại học

Thông tin dự án

Với ý tưởng thay thế chìa khóa truyền thống và triển khai mô hình Đại học thông minh. jSolution đã triển khai thành công hệ thống khóa thông minh tại Đại học Kinh tế TP.HCM.

jSolution đã triển khai:

Các chức năng chính:

  • Điều hành người dùng tập trung.
  • Phân quyền động theo thời gian.
  • Trao quyền chủ động cho đơn vị.
  • Kiểm soát và báo cáo động.
  • Mở khóa/ khóa cửa từ xa.
  • Tích hợp hệ thống HRM UEH.
  • Mở khóa đa phương thức.
  • Nền tảng mở để phát triển.